Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Wielokulturowa

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki w trakcie epidemii COVID-19 - obowiązuje od 2 listopada 2021 roku

Czcionka:

Tekst jednolity

 

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania
Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19
dla użytkowników Biblioteki od 2 listopada 2021 r.

 

§1

 1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej
  im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy Biblioteki przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla
  w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników, pracowników, kontrahentów oraz inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające na terenie Biblioteki.

 

§2

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników Biblioteki.
 2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 3. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 4. Zasady korzystania z komputerów znajdujących się w placówkach bibliotecznych.
 5. Godziny otwarcia filii i oddziałów bibliotecznych dla czytelników.
 6. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.
 7. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

 

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego
i środków higieny dla użytkowników Biblioteki

 

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników w każdej placówce bibliotecznej.
 2. Każdy czytelnik podczas pobytu w bibliotece ma obowiązek noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
 3. Każdy czytelnik przed przystąpieniem do przeglądania zbiorów bibliotecznych ma obowiązek zdezynfekowania dłoni. Zaleca się także noszenie rękawiczek ochronnych.
 4. Wyznacza się strefy dostępne dla użytkownika Biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością na podłodze – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami.
 5. Ustala się limit osób przebywających w Bibliotece w zależności od metrażu powierzchni.
 6. Każda placówka biblioteczna udostępnia w widocznym miejscu informację z ustalonym limitem osób przebywających jednocześnie w Bibliotece.
 7. Dzieci powyżej 13 r.ż. są traktowane jako samodzielne osoby.
 8. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów.
 9. Nie ma możliwości korzystania z kącików dla dzieci i wyznaczonych stref niedostępnych dla użytkowników, które są nieczynne do odwołania.
 10. Przywraca się możliwość korzystania z usług ksero.
 11. Możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych i wykonywania wydruków jest ustalana indywidualnie w każdej placówce bibliotecznej. O udostępnieniu użytkownikowi stanowiska komputerowego decyduje kierownik biblioteki. Stanowiska komputerowe są każdorazowo dezynfekowane przez pracownika biblioteki po zakończeniu pracy użytkownika.
 12. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

 

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników
oraz maksymalne ograniczenie kontaktu

 

 1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów:
 1. za pośrednictwem rezerwacji poprzez konto czytelnika,
 2. telefonicznie lub e-mailowo do poszczególnych filii i oddziałów bibliotecznych.
 1. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów bibliotecznych, opisanymi w §5.
 2. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek ochronnych przez personel Biblioteki obsługujący czytelników.

 

§5

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych

 

 1. Nie zmieniają się zasady zapisu do Biblioteki oraz korzystania ze zbiorów Biblioteki zapisane w Regulaminie korzystania ze z zbiorów i usług w systemie informatyczno-bibliotecznym Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 2. Preferowaną formą zapisu do Biblioteki jest samodzielna rejestracja czytelnika na stronie www.bppragapd.pl w dostępnych katalogach – centralnym i obcojęzycznym.
 3. Każdy czytelnik podczas pobytu w bibliotece ma obowiązek noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.
 4. Każdy czytelnik przed przystąpieniem do przeglądania zbiorów bibliotecznych ma obowiązek zdezynfekowania dłoni. Zaleca się także noszenie rękawiczek ochronnych.
 5. Przywraca się swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników.
 6. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. Przywraca się korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu w Czytelni Naukowej Nr V.
 7. Nalicza się opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych od 2 listopada 2021 r.
 8. Zaleca się korzystanie z zasobów dostępnych on-line.
 9. Oferta kulturalno-oświatowa Biblioteki pozostaje ograniczona.

 

§6

Zasady korzystania z komputerów znajdujących się
w placówkach bibliotecznych

 1. Przywraca się możliwość korzystania z komputerów w filiach bibliotecznych.
 2. Każdy użytkownik przed przystąpieniem do pracy przy komputerze ma obowiązek zdezynfekowania dłoni. Zaleca się także noszenie rękawiczek ochronnych.
 3. Stanowiska komputerowe są każdorazowo dezynfekowane przez pracownika placówki bibliotecznej po zakończeniu pracy użytkownika.
 4. Wprowadza się zakaz samodzielnego podchodzenia do urządzeń drukujących. Wszelkie wydruki każdorazowo podaje pracownik placówki bibliotecznej.
 5. Maksymalny czas pracy przy stanowiskach komputerowych wynosi 30 minut z możliwością jego przedłużenia. Korzystanie ze stanowisk komputerowych należy zakończyć najpóźniej 15 minut przed zamknięciem placówki.
 6. Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej przy ul. Meissnera 5 pozostaje nieczynny.

 

§7

Godziny otwarcia filii i oddziałów bibliotecznych dla czytelników

 

Od 2 listopada 2021 r. filie i oddziały biblioteczne są otwarte dla czytelników w następujących godzinach:

 

 1. Biblioteka przy ul. Meissnera 5 (Czytelnia Naukowa nr V, Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów, Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych):
 • poniedziałek-piątek: 10.00-19.00

 

 1. Placówki biblioteczne (dwuzmianowe) przy ul. Egipskiej 7, ul. Grochowskiej 202,
  ul. Majdańskiej 5, ul. Meksykańskiej 3, ul. Paca 46:
 • poniedziałek-piątek: 10.00-19.00

 

 1. Placówki biblioteczne przy ul. Abrahama 10:
 • poniedziałek, wtorek, czwartek: 14.00-19.00
 • środa, piątek: 9.00-14.00

 

 1. Pozostałe placówki biblioteczne (jednozmianowe):
 • poniedziałek, środa, piątek: 13.00-19.00
 • wtorek, czwartek: 10.00-16.00

 

§8

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

 

 1. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami Biblioteki i innymi osobami korzystającymi z Biblioteki.
 2. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.  

 

§9

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia
u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem

 

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do Dyrektora Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru,
  w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach Biblioteki, w których przebywał użytkownik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt
  z zakażonym.

 

§10

Postanowienia końcowe

 

 1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej www.bppragapd.pl.

Koronawirus - dowiedz się więcej o działaniach Warszawy

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Projekt "Śledztwo w bibliotece - wirtualny escape room" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

KOMUNIKATY

Uprzejmie informujemy, że w związku z dużą absencją pracowników jesteśmy zmuszeni do zmian godzin otwarcia filii i oddziałów Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.  Od 29 listopada do końca grudnia 2021 r. wszystkie placówki biblioteczne będą czynne w systemie jednozmianowym:

 • poniedziałek, środa, piątek 13.00-19.00
 • wtorek, czwartek 10.00-16.00

Wyjątkiem są Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 67 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 110 (ul. Abrahama 10), które będą działać w godzinach:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek 14.00-19.00
 • środa, piątek 09.00-14.00

Dział Komputeryzacji i Edukacji Informatycznej przy ul. Meissnera 5 pozostaje nieczynny. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy Czytelników o wyrozumiałość!


Uprzejmie informujemy o awarii linii telefonicznej w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 92 (ul. Biskupia 50). W sprawie rezerwacji książek z tej placówki można dzwonić do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 42, tel. (22) 610 27 80.

Tekst na czerwonym tle NOWOŚCI WYDAWNICZE

Odnośnik do strony www.facebook.com/Biblioteka.Praga.Poludnie/Odnośnik do strony www.youtube.com BibliotekiOdnośnik do profilu Biblioteki na portalu Instagram

Biuletyn Informacji Publicznej Bibliotekilink do strony Warszawskich Dni Seniora


 

link do strony z informacją o funkcjonowaniu Punktu Cyfrowego Wsparcia Seniora

Mężczyzna czytający gazetę
Wykaz prenumerowanej
prasy 2021 r. - czytaj


WOLONTARIAT​

link do podstrony z informacjami o wolontariacie w bibliotece

link do strony Ochotnicy warszawscy - miejski portal wolontariatu

link do podstrony Praskiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

link do strony Bibliotecznego Punktu Informacji Kulturalnej
 

link do strony Urzędu Dzielnicy na Pradze-Południe
link do podstrony Dyskusyjnego Klubu Książki 

„Wolne Lektury” to internetowa biblioteka, prowadzona przez fundację „Nowoczesna Polska”. Projekt „Wolne Lektury” pozyskuje reprodukcje cyfrowe wykonane przez Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Śląską i Bibliotekę Elbląską, odpowiednio przetwarza ich treść, a następnie udostępnia za darmo w sieci internetowej. W zbiorach tej biblioteki znajduje się ponad 2600 utworów, które trafiły do domeny publicznej i zostały przekazane w przyjaznych formatach, służących do odczytania w urządzeniach mobilnych oraz w internecie (m.in. pdf, mobi, epub, html). Są tam również dokumenty dźwiękowe, które można z powodzeniem odtwarzać w formie audiobooków.
Zapraszamy do korzystania.