Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystywanie
Zasady udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj. Dz. U z 2016 r, poz. 352)

 • Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:
  • udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (BIP),
  • udostępnione w serwisie informacyjnym Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na stronie www.bppragapd.pl,
  • przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.
    
 • Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
  • dla informacji udostępnionej w BIP Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy i na stronie www.bppragapd.pl nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, użytkownicy informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązani do:
   • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,
   • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
   • informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystania;
  • dla informacji udostępnianej na wniosek, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy określa warunki udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
    
 • Warunki ponownego wykorzystywania mogą dotyczyć:
  • obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;
  • obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
  • zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane in-formacje.
  Muzea państwowe, muzea samorządowe, biblioteki publiczne, biblioteki naukowe i archiwa mogą określać inne warunki ponownego wykorzystywania ograniczające wykorzystywanie informacji sektora publicznego:
  • w działalności komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeżeli dotyczą zbiorów o charakterze martyrologicznym oraz zawierają godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak woj-skowych bądź innych odznaczeń;
  • do działalności niekomercyjnej, jeżeli są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami osób trzecich lub niebędącymi własnością podmiotu zobowiązanego.
    
 • Sposób korzystania z informacji spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:
  Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zmianami) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zmianami), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W szczególności w trakcie ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
   
 • Zasady odpowiedzialności Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:
  Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nie po-nosi odpowiedzialności za:
  • ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający ob-owiązujący porządek prawny,
  • wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wy-korzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
    
 • Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania:
  Szczegółowy tryb załatwiania wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publiczne-go określa ustawa.
   
 • Opłaty:
  • Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udo-stępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ponownego ich wykorzystywa-nia bezpłatnie.
  • Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy mo-że nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie infor-macji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga ponie-sienia dodatkowych kosztów.
  • Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sek-tora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą bra-ne pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Do powyż-szych czynników zaliczane będą m.in. następujące koszty:
   • koszt nośnika danych,
   • koszt wysyłki,
   • szacowany koszt pracy pracownika,
   • koszt dostosowania oraz utrzymania systemu teleinformatycznego do wymagań określo-nych we wniosku,
   • koszt przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.
  • Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w przypadku udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym może nałożyć opłaty wyższe. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty gromadzenia, produkowania, reprodukowania, rozpowszechniania, ochrony i ustalania praw.
  • Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy sto-suje się do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ustawy o bibliotekach.
 • Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:
  • Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania in-formacji publicznej i/lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
  • W przypadku otrzymania sprzeciwu Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponow-nego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.
  • Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. War-szawy, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograni-czeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
  • Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. War-szawy może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie in-formacji sektora publicznego jeżeli realizacja wniosku wymaga przetworzenie informacji i spo-woduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (art. 10 ust. 2 ustawy).
  • W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora pu-blicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, przysługujące podmiotom in-nym niż podmiot zobowiązany, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własno-ści intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzy-skał dany przedmiot praw własności intelektualnej.
  • Do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzy-stywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektor publicz-nego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks po-stępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
  • Od powyższych decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorzą-dowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.
  • W przypadku bezczynności, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódz-kiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zmianami).

Biblioteka Publiczna im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe

Informacje

Liczba wyświetleń: 2080
Utworzono dnia: 04.05.2018
Dokument wprowadził:
Grzegorz Królikowski
Dokument opublikował:
Dyrektor Iwona Kaczorowska
Dokument wytworzył:
Anna Wawro
Podmiot udostępniający informację:
Biblioteka Publiczna im Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. J Meissnera 5, 03-982 Warszawa

Historia publikacji

 • 28.07.2023 15:36, Grzegorz Królikowski
  Edycja strony: Ponowne wykorzystywanie
 • 01.08.2018 17:13, Grzegorz Królikowski
  Edycja strony: Ponowne wykorzystywanie
 • 01.08.2018 16:47, Grzegorz Królikowski
  Edycja strony: Ponowne wykorzystywanie